Błyskawica

30 tekstów – auto­rem jest Błys­ka­wica.

Szczęśliwa - nie zamknięta na prawdę o sobie.

Bez Niego nie pot­ra­fiła już być ko­bietą, dla­tego stała się pot­wo­rem. Głod­na miłości, z mężem na kar­ku, de­lek­to­wała się wy­myślo­nym ado­rato­rem. W potędze swo­jej wo­li - nieugiętej,
gnębiła za­kocha­ne ko­biety, to dla niej naj­bar­dziej fas­cy­nujące zajęcie. Roz­marzo­na o aniele i ślub­nym ko­bier­cu, ręką diabła maczała nóż w przy­jaciół sercu. 

fraszka
zebrała 88 fiszek • 30 kwietnia 2014, 17:28

Naj­smut­niej­sza jest ta­ka sa­mot­ność, która budzi w człowieku naj­gor­sze in­styn­kty i emoc­je. Jeśli uleg­nie im­pulso­wi gniewu, zaz­drości, za­wiści, chęci poz­ba­wienia in­nych, te­go, cze­go sam nie ma - w efek­cie końco­wym nie dość, że pogrąży się w ma­raźmie mo­ral­nej zgni­liz­ny, to i tak zos­ta­nie SAM.
Więc za­nim rzu­cisz się do gardła bliźniemu, zas­tanów się, czy warto. 

myśl
zebrała 112 fiszek • 4 lutego 2014, 06:18

Wyb­ra­kowa­ne ser­ca naj­bar­dziej cier­pią cudzą miłością. 

myśl
zebrała 119 fiszek • 28 stycznia 2014, 05:52

Ser­ce po­ruszo­ne nutą miłości, wyg­ry­wa naj­piękniej­sze melodie. 

myśl
zebrała 138 fiszek • 2 lipca 2013, 21:37

Bez­silność na­ras­ta, kiedy nie ma się już na kim op­rzeć, a przy­jaciele nie chcą być dłużej wy­korzys­ty­wani, chcąc mówić swoim głosem.
Może czas uderzyć się w pierś i zet­rzeć kurz z praw­dy o sobie. 

myśl
zebrała 104 fiszki • 9 czerwca 2013, 19:48

Fem­me fa­tale - 
aniołowi z diabłem przyp­ra­wiała rogi
ale i ro­gaty w sza­leństwie po­gubił ostrogi.Fem­me fa­tale, ko­bieta fa­tal­na – związek fra­zeolo­giczny oz­naczający ko­bietę przy­noszącą mężczyźnie po­rażkę i zgubę. Zwrot fem­me fa­tale jest zwyczajowo [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 104 fiszki • 27 maja 2013, 21:42

Niema da­ma. Chciała w mo­wie uniknąć błędu, przy­tuliła ry­cerza, dod­ro­wadzając go do obłędu. 

myśl
zebrała 105 fiszek • 15 maja 2013, 21:27

W słowie ważniej­szy jest sens, niż je­go patos. 

myśl
zebrała 116 fiszek • 28 marca 2013, 21:40

Ka­toliczka. Liczy kwiat­ki w cier­niowej ko­ronie, a ludziom wbi­ja gwoździe. 

aforyzm
zebrał 107 fiszek • 18 marca 2013, 18:53

Spadła gwiaz­da, da­lej chce lśnić, kiedy przyszło jej wśród glo­nojadów żyć. Sza­nuj bliźniego, kiedy chcesz być gwiazdą, bo kiedy w ser­cu masz pychę, gaśnie two­je światło. 

myśl
zebrała 99 fiszek • 10 marca 2013, 18:47
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Błyskawica

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność